Get Adobe Flash player
Login

Galerie Użytkowników
Gościmy
Naszą witrynę przegląda teraz 244 gości 
Ostatnie komentarze
RSS
Facebook

postheadericon REGULAMIN SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ UTWORZONEJ PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI ZARZĄD OKRĘGU W KIELCACH

PZW - Informacje z okręgów

Uchwała Nr XVIII/52/2000 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 22listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej utworzonej przez Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Kielcach.Uchwała Nr XVIII/52/2000

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 22listopada 2000 r.


w sprawie uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej utworzonej przez Polski

Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Kielcach.


Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 , Nr 155 poz. 1014 oraz z 2000 r. Nr 12 poz. 136 , Nr 26 poz. 306,

Nr 48, poz.552, i Nr 62, poz.718) i art.24 ust.1a ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz.750 i Nr 101, poz.1178), uchwala się co następuje:


§ 1

Uchwala się regulamin Społecznej Straży Rybackiej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Prezesowi Polskiego Związku Wędkarskiego Zarządu Okręgu w Kielcach.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

Henryk Mieczysław MilcarzZałącznik do Uchwały Nr XVIII/52/2000

Rady Powiatu w Kielcach

z dnia 22 listopada 2000 r.REGULAMIN

SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ

UTWORZONEJ PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

ZARZĄD OKRĘGU W KIELCACH


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Społeczna Straż Rybacka zwana dalej Strażą, działa na podstawie art. 24, 25, 26 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz.750 i Nr 101, poz.1178).


2. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie oraz współpraca z policją oraz innymi jednostkami i organizacjami na rzecz ochrony wód, mienia społecznego, ochrony przyrody i przestrzegania prawa.


3. Terenem działania Społecznej Straży Rybackiej są powierzchowne wody śródlądowe, będące w używaniu Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu w Kielcach, w obrębie Powiatu Kieleckiego bez względu na siedzibę koła.


4. Jednostką koordynującą działania Straży jest Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach, do zadań którego w szczególności należy:


1) prowadzenie jednolitej ewidencji strażników,

2) prowadzenie corocznej weryfikacji strażników,

3) wyposażanie w metalowe odznaki legitymujące strażników Społecznej Straży Rybackiej, które w dalszej kolejności są przedkładane Staroście do ich wystawienia , bądź też przedłużenia terminu ich ważności,

4) koordynowanie prowadzonych szkoleń,

5) składanie Staroście rocznego sprawozdania z działalności Społecznej Straży Rybackiej, a

ponad to Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Rybackiej sprawozdań kwartalnych i rocznych.


5.Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje Wojewoda poprzez komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej. Tryb oraz zakres tego nadzoru określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 maja 1999r. w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży (Dz.U. z dnia 31 maja 1999 r. Nr 49, poz. 489).


6. Środki finansowe i wyposażenie techniczne niezbędne do wykonywania zadań zapewnia Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach.


II. ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ.


§ 2

1. Społeczną Straż Rybacką tworzą:

1) Komendant Powiatowy Społecznej Straży Rybackiej, zwanym dalej Komendantem,

2) komendanci grup terenowych zwani dalej komendantami grup,

3) strażnicy Społecznej Straży Rybackiej, zwani dalej strażnikami,

4) w ramach Społecznej Straży Rybackiej mogą być tworzone grupy terenowe zrzeszające strażników z jednego lub kilku kół PZW.


2. Społeczną Strażą Rybacką kieruje Komendant Społecznej Straży Rybackiej, który bezpośrednio jest podległy Zarządowi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach.


3. Strażnicy są bezpośrednio podporządkowani Komendantowi, Komendantowi w przypadku utworzenia grupy terenowej komendantowi grupy.


4. Strażnicy wykonując zadania Straży mogą działać w ramach patrolu.


5. Patrol Straży składa się z co najmniej dwóch strażników.


6. Strażnicy mogą działać we wspólnie utworzonym patrolu z Państwową Strażą Rybacką, Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Przyrody oraz innymi jednostkami i organizacjami zainteresowanymi kontrolą przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie.


7. Patrolem kieruje strażnik wyznaczony przez Komendanta lub komendanta grupy, a w przypadku utworzenia patrolu wspólnego z Państwową Strażą Rybacką, dowódcą patrolu jest strażnik Państwowej Straży Rybackiej.


III. KWALIFIKACJE, TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORAZ ZAKRES OBOWIĄZKÓW I PRAW STRAŻNIKA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ.


§ 3

1. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim,

2) jest osobą pełnoletnią z 3 letnim stażem członkowskim w PZW,

3) nie była karana, korzysta w pełni z praw publicznych i posiada stan zdrowia pozwalający

na pełnienie funkcji strażnika, co potwierdza w oświadczeniach składanej ankiety,

4) została przeszkolona i posiada kwalifikacje do wykonywania czynności kontrolnych.


2. W przypadku utraty kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 strażnik podlega odwołaniu przez komendanta Społecznej Straży Rybackiej.


§ 4

1. Komendant Społecznej Straży Rybackiej powołuje i odwołuje Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach.


2. Do obowiązków Komendanta należy kierowanie i koordynowanie całokształtem spraw związanych z działalnością Społecznej Straży Rybackiej, a w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie komendantów grup i strażników,

2) ustalanie planów i harmonogramów działań,

3) wyznaczanie zadań dla komendantów grup i strażników,

4) kontrolowanie wykonania zleconych strażnikom zadań i dokonywanie oceny prawidłowości ich wykonania,

5) informowanie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej o występujących zagrożeniach oraz o rejonach wymagających szczególnej ochrony,

6) organizowanie w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej:

a) wspólnych akcji mających na celu zapobieganie wykroczeniom przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym,

b) szkoleń specjalistycznych dla strażników,

7) składanie rocznych sprawozdań z działalności Straży Staroście, a kwartalnych i rocznych

Wojewodzie i Zarządowi Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, uwzględniając w nich w szczególności:

a) organizację straży,

b) zbiorczą informację o przeprowadzonych kontrolach,

c) informację o zabezpieczeniu porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu, odebraniu za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu,

d) informację o wykonaniu zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Rybackiej,

e) informację o współdziałaniu z Państwową Strażą Rybacką i innymi jednostkami współpracującymi,

8) Przedkładanie na żądanie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej informacji o działalności Straży,

9) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania Straży,

10)Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie właściwego prowadzenia dokumentacji przez

komendantów grup i strażników,

11)Wnioskowanie o ukaranie w stosunku do sprawców naruszenia ustawy o rybactwie śródlądowym lub przepisów wydanych na jej podstawie w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia w sposób następujący:

a) w przypadku popełnienia drobnych naruszeń Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW - bezpośrednio do Sądów Koleżeńskich działających przy Kołach PZW wraz z załączeniem notatki z kontroli,

b) w razie stwierdzenia popełnienia przez kontrolowanego wykroczenia bądź przestępstwa albo uzasadnionego podejrzenia ich popełnienia, strażnik winien bezzwłocznie powiadomić Państwową Straż Rybacką i najbliższy posterunek policji. Niezależnie od czynności strażnika Komendant Społecznej Straży Rybackiej w terminie do 3 dni od dnia kontroli kieruje do Państwowej Straży

rybackiej zebrane dokumenty i dowody rzeczowe.


§ 5

1. Komendanta grupy terenowej powołuje i odwołuje komendant Społecznej Straży Rybackiej na wniosek Zarządu Koła PZW.


2. Do obowiązków Komendanta grupy terenowej straży należy organizowanie i kierowanie pracą strażników wchodzących w skład grupy terenowej, zgodnie z wytycznymi Komendanta Społecznej Straży rybackiej, a w szczególności:

1) ustalenie w porozumieniu z komendantem Straży planów i harmonogramów działań strażników wchodzących w skład grupy terenowej,

2) kontrolowanie wykonania zleconych strażnikom zadań,

3) informowanie komendanta Społecznej Straży Rybackiej o występujących zagrożeniach

oraz rejonach wymagających szczególnej ochrony,

4) prowadzenie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania Straży,

5) organizowanie w porozumieniu z komendantem Straży wspólnych akcji kontrolnych i

szkoleń specjalistycznych dla strażników,

6) sporządzenie okresowych informacji z działalności grupy terenowej komendantowi Społecznej Straży rybackiej zawierających dane niezbędne dla opracowania sprawozdań kwartalnych i sprawozdania rocznego,

7) niezwłoczne przekazywanie pełnej dokumentacji dowodów rzeczowych (notatki z kontroli, pokwitowania na odebrane ryby i przedmioty) komendantowi Społecznej Straży Rybackiej.§ 6

1. Strażnika powołuje i odwołuje Komendant Straży Rybackiej na wniosek komendanta grupy terenowej.


2. W uzasadnionych przypadkach Komendant Społecznej Straży Rybackiej może odwołać strażnika bez wniosku, o którym mowa w ust.1.


§ 7

1. Do podstawowych obowiązków strażnika Społecznej Straży Rybackiej należy ścisłe

przestrzeganie ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1) uczestniczenie w służbie patrolowej stosownie do zadań wyznaczonych przez przełożonych,

2) terminowe i prawidłowe wykonywanie zadań z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych osób,

3) w czasie wykonywania czynności kontrolnych strażnik jest obowiązany do noszenia oznaki

Społecznej Straży Rybackiej przypiętej do zewnętrznej, lewej, górnej części ubrania oraz

posiadać ważną legitymację strażnika wystawioną przez Starostę Kieleckiego,

4) udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i doskonalenie się w wykonywaniu powierzonych zadań,

5) dbanie i ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt i wyposażenie,

6) strażnik wchodzący w skład patrolu Państwowej Straży Rybackiej jest obowiązany do wykonywania poleceń dowódcy tego patrolu,

7) po wykonaniu czynności kontrolnych i zabezpieczających strażnik sporządza notatkę, którą niezwłocznie wraz z pokwitowaniem za odebrane ryby i przedmioty przekazuje komendantowi grupy lub komendantowi Społecznej Straży Rybackiej.


2. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik jest uprawniony do:

1) kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób wprowadzających ryby do obrotu lub je przetwarzających,

2) kontroli ilości masy i gruntów odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do

obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu,

3) zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu, w przypadkach niemożności ustalenia ich posiadacza,

4) w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu z tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.


3. Tok postępowania w sprawach, o których mowa w punkcie 2 szczegółowo omawiają rozdziały IV i V niniejszego regulaminu.


4. Strażnik Społecznej Straży Rybackiej podczas i w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych i zabezpieczających korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.IV. POSTEPOWANIE STRAŻNIKA W TRAKCIE WYKONYWANIA CZYNNOŚCI

KONTROLNYCH I ZABEZPIECZAJĄCYCH.


§ 8

1. Podczas wykonywania kontroli strażnik jest obowiązany przestrzegać zasad kulturalnego

zachowania i uprzejmego traktowania osoby kontrolowanej.


2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik jest obowiązany przedstawić się osobie kontrolowanej i okazać legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej.

3. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania czynności kontrolnych, strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia niezwłocznie swoich przełożonych i Komendanta Społecznej Straży Rybackiej oraz najbliższy Komisariat Policji, podając dokładny opis zdarzenia i ewentualnych świadków.


4. W przypadku odmowy okazania dokumentów uprawniających do połowu ryb lub

uzasadnionej potrzeby podjęcia dalszych czynności wyjaśniających wobec osoby kontrolowanej, strażnik w możliwie dostępny sposób zawiadamia Policję lub Państwową Straż Rybacką.


5. Z przeprowadzonej kontroli, w każdym przypadku, przeprowadzający ją strażnik kierujący patrolem sporządza zbiorcze sprawozdanie ujmując w nim między innymi: godzinę, dzień, miejsce kontroli, nazwiska uczestników patrolu, ilość skontrolowanych osób oraz inne ważniejsze spostrzeżenia celem udokumentowania wykonania zadania.


6. Osobie posiadającej zezwolenie na wędkowanie na wodach specjalnie oznakowanych, a naruszających jego warunki, strażnik może wpisać do niego uwagę lub je odebrać, jeśli

takie są ustalenia uprawnionego do rybactwa, określone w tym zezwoleniu.


7. W razie stwierdzenia dokonywania połowu ryb z naruszeniem obowiązujących przepisów albo uzasadnionego podejrzenia ich popełnienia, strażnik zobowiązany jest do:

1) sporządzenia notatki z kontroli popełnionego wykroczenia / przestępstwa, podając w niej dokładne dane: godzinę, miejsce kontroli, nazwisko i imię kontrolowanego, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, dokładny adres zamieszkania, numer i nazwę dokumentu uprawniającego do połowu ryb i przez kogo został wydany oraz imię i nazwisko świadków zdarzenia wraz z ich adresami zamieszkania. Notatkę podpisaną czytelnie przez strażnika sporządza się w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze strażnik przekazuje komendantowi grupy lub bezpośrednio komendantowi Społecznej Straży

Rybackiej, trzeci egzemplarz pozostaje w dokumentacji straży macierzystej,

2) wystawienia pokwitowania na odebrane ryby i sprzęt służący do popełnionego wykroczenia lub przestępstwa. Pokwitowanie sporządza się w 3 egzemplarzach, którego oryginał przekazuje się osobie kontrolowanej, a 2 egzemplarz komendantowi grupy lub bezpośrednio Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej, 3 egzemplarz pozostaje w

dokumentacji straży macierzystej.


8. Dokumenty, o których mowa wyżej wraz z dowodami rzeczowymi w postaci zatrzymanego

sprzętu, strażnik zobowiązany jest przekazać bezpośrednio komendantowi Społecznej Straży Rybackiej lub pośrednio przez komendanta grupy w terminie 7 dni do Państwowej Straży Rybackiej celem podjęcia dalszych czynności służbowych.


V. POSTEPOWANIE STRAŻNIKA Z ODEBRANYMI LUB PORZUCONYMI RYBAMI I PRZEDMIOTAMI SŁUŻĄCYMI DO ICH POŁOWU.


§ 9

1. Zabezpieczając odebrane ryby, raki lub minogi kierujący patrolem lub strażnik przez niego

upoważniony przekazuje je niezwłocznie uprawnionemu do rybactwa za pokwitowaniem, które zawiera:

1) liczbę i masę ryb z podziałem na gatunki,

2) jeżeli nie ma możliwości ich zważenia, podaje się ilość poszczególnych gatunków w sztukach, a masę określa się orientacyjnie, zaznaczając na pokwitowaniu, że ich masa została określona szacunkowo.


2. Pokwitowania przekazywane są:

1) jedno osobie, której odebrano ryby,

2) drugie uprawnionemu do rybactwa.


3. Kopię pokwitowań dołącza się do notatki, w której dodatkowo zamieszcza się dane uprawnionego do rybactwa, któremu zostały przekazane odebrane ryby.


4. Odebrane lub porzucone ryby, raki i minogi strażnik jest obowiązany przekazać za pokwitowaniem właściwemu uprawnionemu do rybactwa. W szczególności uzasadnionych

przypadkach, gdy nie ma możliwości szybkiego oddania ryb uprawnionemu do rybactwa, dla zapobieżenia ich zepsuciu, strażnik postępuje zgodnie z wytycznymi Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach.


5. Odebrane w okresie ochronnym lub niewymiarowe względnie objęte przepisami o ochronie przyrody, ryby i raki, jeżeli są żywe, strażnik powinien niezwłocznie wpuścić je do wody z zachowaniem niezbędnej staranności. Fakt wpuszczenia ich do wody, strażnik jest zobowiązany odnotować w pokwitowaniu wydanym osobie kontrolowanej.

Jeżeli wspomniane wyżej ryby są śnięte, strażnik wykonuje czynności, o których mowaw ust.1, 2 i 3.


§ 10

1. Zabezpieczając porzucone lub odebrane przedmioty służące do połowu ryb, kierujący

patrolem lub strażnik przez niego upoważniony przekazuje niezwłocznie, nie później niż w

terminie 3 dni od znalezienia lub odebrania za pokwitowaniem Komendantowi, a jeśli nie ma takiej możliwości deponuje w najbliższym posterunku policji lub uprawnionego do rybactwa.


2. W pokwitowaniu określa się rodzaj, liczbę oraz charakterystyczne cechy przedmiotów.


3. Kopię pokwitowania załącza się do notatki.VI. ORGANIZACJA SZKOLEŃ STRAŻNIKÓW.


§ 11

1. Szkolenie komendantów organizuje Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, nie rzadziej niż raz w roku.


2. Szkolenie komendantów grup i strażników Społecznej Straży Rybackiej organizuje nie

rzadziej niż raz w roku Komendant w porozumieniu z Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach.


3. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach i Komendanta Społecznej Straży Rybackiej zapewniają udział w szkoleniu odpowiednich wykładowców.


4. W szkoleniu mogą brać udział również strażnicy Państwowej Straży Rybackiej, Straży Ochrony Przyrody, Straży Leśnej, Łowieckiej i Miejskiej, Policji oraz innych służb kontrolnych współpracujących ze Społeczną Strażą Rybacką w zakresie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.VII. ZASADY WSPÓŁPRACY SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ RYBACKĄ I INNYMI JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI.


§ 12.

1. Współpraca Społecznej I Państwowej Straży Rybackiej polega na:

1) uzgodnieniu przez Komendanta Społecznej Straży Rybackiej z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Rybackiej działań w zakresie sprawowania kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej

podstawie,

2) informowaniu Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej przez Komendanta Społecznej Straży Rybackiej o rejonach szczególnie zagrożonych oaz o wynikach prowadzonych działań kontrolnych i zabezpieczających przez Społeczną Straż Rybacką,

3) podporządkowanie się strażników Społecznej Straży Rybackiej poleceniom dowódcy patrolu Państwowej Straży Rybackiej w trakcie prowadzenia wspólnych działań kontrolnych,

4) organizowanie wspólnie z Państwową Strażą Rybacką szkoleń specjalistycznych dla

strażników Społecznej Straży Rybackiej,

5) udzielaniu sobie wzajemnej pomocy przez strażników Państwowej i Społecznej Straży

Rybackiej w czasie wykonywania wspólnych kontroli, a w szczególności w przypadkach

zagrożeń, czynnej napaści lub bezpośredniego zamachu na życie,

6) prowadzenie wspólnych działań kontrolnych i profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem rejonów zagrożonych,

7) udzielaniu informacji i udostępnianiu dokumentacji przez komendanta Społecznej Straży

Rybackiej Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Rybackiej w trakcie wykonywania przez niego doraźnych, okresowych i rocznych kontroli wynikających z racji sprawowania w imieniu Wojewody nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką,

8) terminowym składaniu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Rybackiej

rocznych i kwartalnych sprawozdań z działalności Społecznej Straży Rybackiej przez Komendanta tej Straży.§ 13

1. Współpraca Społecznej Straży Rybackiej z innymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi polega w szczególności na:

1) wzajemnym informowaniu się o występujących zagrożeniach naruszenia przepisów ustawy

o rybactwie śródlądowym oraz podejmowanych i wykonywanych czynnościach kontrolnych i zabezpieczających,

2) opracowywaniu wspólnych programów i uzgadnianiu okresowych planów kontroli,

3) organizowaniu wspólnych akcji kontrolnych i profilaktycznych,

4) wymianie bieżącej informacji w zakresie regulaminów połowów oraz innych zmian w zakresie wydanych zezwoleń na uprawianie rybactwa.VIII. TRYB POSTĘPOWANIA STRAŻNIKA SPOŁECZNEJ STRAŻY RYBACKIEJ W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZATRUCIA RYB LUB ZANIECZYSZCZENIA WÓD


§ 14

1. Strażnik Społecznej Straży Rybackiej w przypadku stwierdzenia śnięcia ryb lub innych

objawów zanieczyszczeń wód powinien niezwłocznie zawiadomić uprawnionego do rybactwa oraz właściwy organ, tj: najbliższy Komisariat Policji, urząd miasta lub gminy, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a także Państwową Straż Rybacką.


2. Niezależnie od powyższego, strażnik w miarę posiadanej wiedzy i umiejętności w tym zakresie powinien:

1) ustalić źródło zanieczyszczenia, jego rozmiary, czas i miejsce,

2) pobrać próbkę wody i zabezpieczyć minimum 3 sztuki śniętych ryb celem przekazania ich do badań,

3) sporządzić notatkę z dokładnym opisem ustalonych faktów wraz z podaniem ewentualnych nazwisk i adresów świadków tego zdarzenia.


3. W przypadku stwierdzenia innych zagrożeń w terenie, a wynikających z naruszenia przepisów określających w ustawach: Prawo wodne, O ochronie przyrody, O ochronie i kształtowaniu środowiska, postępowanie strażnika określają ust.1 i 2.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 15

1. Zmiany regulaminu mogą być wprowadzane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.