Za ponad 160 mln zł Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie wyremontuje stopień wodny we Włocławku. Zaniedbany przez 40 lat obiekt przejdzie m.in. modernizację skarpy, jazu, śluzy i awanportów. Prace wykona spółka Pol-Aqua.

4 czerwca 2013 roku we Włocławku podpisano umowę na realizację robót budowlanych dla zadania „Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim: zapory czołowej, systemu kontrolno-pomiarowego (ASTKZ), jazu, śluzy z awanportami oraz przepławki dla ryb”, pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek”. Obejmuje ono przebudowę i remont obiektów istniejącego od ponad 40 lat stopnia wodnego Włocławek.

Wykonawca w ramach zadania ma do zrealizowania zadanie poprawy stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego na lewym przyczółku zapory, remont ubezpieczeń skarpy odwodnej zapory czołowej, jazu, śluzy i awanportów. Przebudowana ma także zostać przepławka dla ryb z monitoringiem przepławki po przebudowie. Ponadto automatyczny system pomiarowo-kontrolny stopnia ma zostać rozbudowany.

 Teren robót zostanie przekazany wykonawcy 7 czerwca, a roboty budowlane rozpocząć się mają 19 czerwca i potrwać do końca 2014 roku.

Efektem przeprowadzonych prac w ramach całego projektu będzie poprawa stanu technicznego obiektów stopnia wodnego Włocławek i poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla kilkunastu tysięcy mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych.

Polepszony zostanie stan techniczny zapory czołowej, zapory bocznej Borowiczki i wałów wstecznych Słupianki i Rosicy. Dzięki przebudowie przepławki dla ryb zmniejszony zostanie efekt bariery istniejącego stopnia wodnego dla migracji ryb, będących celem ochrony obszarów Natura 2000 położonych poniżej i powyżej stopnia.

 

 

 

Projekt natomiast nie rozwiązuje problemu Stopnia Wodnego Włocławek, jakim jest obniżony poziom wody dolnej na skutek erozji dolnego stanowiska stopnia. Jak wskazuje RZGW rozwiązaniem mogłaby być budowa kolejnego stopnia poniżej Włocławka, podpiętrzającego poziom wody dolnej stopnia wodnego Włocławek.

 

Beneficjentem środków unijnych o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na realizację projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek” jest RZGW w Warszawie.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 161 019 753 zł, a dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej – 100 044 902,12 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.Polepszony zostanie stan techniczny zapory czołowej, zapory bocznej Borowiczki i wałów wstecznych Słupianki i Rosicy. Dzięki przebudowie przepławki dla ryb zmniejszony zostanie efekt bariery istniejącego stopnia wodnego dla migracji ryb, będących celem ochrony obszarów Natura 2000 położonych poniżej i powyżej stopnia.

 

 

 

Projekt natomiast nie rozwiązuje problemu Stopnia Wodnego Włocławek, jakim jest obniżony poziom wody dolnej na skutek erozji dolnego stanowiska stopnia. Jak wskazuje RZGW rozwiązaniem mogłaby być budowa kolejnego stopnia poniżej Włocławka, podpiętrzającego poziom wody dolnej stopnia wodnego Włocławek.

 

Beneficjentem środków unijnych o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na realizację projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek” jest RZGW w Warszawie.

 

 

Całkowita wartość projektu wynosi 161 019 753 zł, a dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej – 100 044 902,12 zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

źródło: sg/Rynek Infrastruktury